Lijst boetebedragen

INLEIDING

Om te kunnen basketballen en wedstrijden te kunnen spelen, en dat op zo’n eerlijke en meest transparante manier te laten gebeuren, hebben we als spelers en als vereniging rechten én plichten en helaas ook te maken moet boetes en administratieve heffingen als iemand (speler, team, vereniging) zich niet aan de gestelde regels houdt.

Gedurende het seizoen moet er veel geregeld worden voordat we kunnen spelen, en als het competitieseizoen eenmaal begonnen is moeten we ons aan diverse procedures en regels houden.

Gelukkig gaat er heel veel goed, maar helaas gaan sommige dingen ook niet goed. En soms betekent iets dat niet goed gaat een boete of een administratieve heffing. Deze kan worden opgelegd door het rayonbestuur, de rayonpenningmeester, de RWC en de RSC. De boete wordt in rekening gebracht bij de vereniging.

Binnen Flevo Musketiers hebben wij met elkaar afgesproken (zie ons Huishoudelijk Reglement) dat de veroorzaker van de boete in principe de boete zelf betaald. De veroorzaker kan een speler, een team of een kaderlid zijn. Uitzonderingen op deze regel worden vastgesteld door het bestuur.

De laatste jaren hebben we met z’n allen goede stappen gezet om het aantal boetes en het bedrag van de boetes te verlagen.
Hieronder volgt een opsomming van de meest voorkomende boetes om een ieder op deze wijze nog meer bewust te maken van de diverse boetes. 

 

2. Teamopgave/terugtrekkingen
2.1.1. Het niet (tijdig) of onvolledig indienen van een teamopgave enledenopgave voor elke week, ingaande vanaf de dag van in gebrekeblijven cf. WR B.3.1.

De teamopgave dient uiterlijk 1 september ingediend te zijn bij het Rayon.

€ 5,- vereniging
2.1.2. Het niet (tijdig) indienen van nieuwe teamopgaves ingeval van terugtrekking van een team cf. WR E.9.2. € 11,- vereniging
2.2. Het terugtrekken na 1 juli en voor 16 augustus van een senioren-, U22-, U20-, U18-, U16-,U14-team cf. WR E.9.4.Het betalen van het verschuldigde inschrijfgeld blijft verplicht. € 34,- vereniging
2.3 Het terugtrekken na 15 augustus en voor 15 mei van een senioren-, U22-, U20-, U18-, U16-, U14-team cf. WR E.9.4.- voor elke geplande en nog niet gespeelde uitwedstrijd van het teruggetrokken team.Dit bedrag wordt door het rayon overgemaakt naar de tegenstanders in de poule, die voor iedere nog niet gespeelde en geplande thuiswedstrijd tegen het teruggetrokken team een vergoeding ontvangen van € 34,-.

– Het betalen van het verschuldigde inschrijfgeld blijft verplicht.

€ 68,- 

€ 34,-

vereniging 

vereniging

2.4 Het terugtrekken na 1 juli en voor 16 augustus van een U12-, U10-, U8-team cf. WR E.9.4.Het betalen van het verschuldigde inschrijfgeld blijft verplicht. € 11,- vereniging
2.5 Het terugtrekken na 15 augustus en voor 15 mei van een U12-, U10-, U8-team cf. WR E.9.4.+ voor elke geplande en nog niet gespeelde uitwedstrijd van het teruggetrokken team.Dit bedrag wordt door het rayon overgemaakt naar de tegenstanders in de poule, die voor iedere nog niet gespeelde en geplande thuiswedstrijd tegen het teruggetrokken team een vergoeding ontvangen van € 34,-.

– Het betalen van het verschuldigde inschrijfgeld blijft verplicht.

€ 11,-

 

€ 34,-

Vereniging

 

vereniging

2.6 Het terugtrekken van leden in de periode van 1 september tot 15 november cf. artikel 2.4. van het Huishoudelijk Reglement van Rayon Oost, per lid € 3,- vereniging
3. Spelers/coaches/scheidsrechters/jury
3.1. Spelers
3.1.1. Bij deelname van een speler die niet als lid van de NBB is opgegeven cf. WR C.3.8, per speler maximaal.

 • Als het team waarop dit van toepassing is de wedstrijd gewonnen heeft:

  • blijft de uitslag staan.

  • het betreffende team krijgt geen winstpunten maar ook geen 2 minpunten extra.

  • de tegenstander krijgt geen 2 winstpunten.

  • als aan het einde van de competitie blijkt dat de uitslag van deze wedstrijd van invloed is op de promotie- of degradatiekansen van het niet schuldige team moet de wedstrijd worden overgespeeld.
  • de kosten van deze extra wedstrijd, de scheidsrechterkosten en de mogelijke reiskosten van de tegenstander worden gedragen door het betreffende team.

 • Als het team waar dit van toepassing is gelijk heeft gespeeld:

  • blijft de uitslag staan.

  • het betreffende team krijgt geen winstpunt maar ook geen 2 minpunten extra..

  • de tegenstander krijgt 1 winstpunt.

  • als aan het einde van de competitie blijkt dat de uitslag van deze wedstrijd van invloed is op de promotie- of degradatiekansen van het niet schuldige team moet de wedstrijd worden overgespeeld.
  • de kosten van deze extra wedstrijd, de scheidsrechterkosten en de mogelijke reiskosten van de tegenstander worden gedragen door het betreffende team

 • Als het team waar dit van toepassing is de wedstrijd verloren heeft:

  • blijft de uitslag staan.

  • Het betreffende team krijgt geen 2 minpunten extra.

  • de tegenstander krijgt 2 winstpunten.

€ 68,- Speler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team

 

3.1.2. Bij deelname van een speler die niet gerechtigd is om te spelen in een bepaald team, maximaal

 • voor het team: idem als bij 3.1.1.
€ 68,- speler
3.1.3. Bij deelname van een speler die zonder dispensatie speelt in een hogere leeftijdsgroep cf. WR A.5.2., A.5.3. en A.5.4.1.

 • voor het team: idem als bij 3.1.1.

Indien 14 dagen na schriftelijke waarschuwing door of namens de RWC geen dispensatie is aangevraagd en goedgekeurd wordt de boete € 11,-.

€ 3,- 

 

speler
3.1.4. Bij deelname van een speler van een hoger naar een lager team volgens de indeling in leeftijdsgroepen cf. WR A.5.4.2., per speler, maximaal

 • voor het team: idem als bij 3.1.1.
€ 68,- speler
3.1.5. Bij frauderen met een spelerskaart kan de RWC een boete opleggen cf. D.2.3. van het AW, maximaal

 • voor het team: idem als bij 3.1.1.
 • 2 wedstrijdpunten in mindering bij het betreffende team.
€68,- team
3.1.6. Per speler die niet in een behoorlijk clubtenue of in een vervangend tenue opkomt zoals dit is vereist cf. D.4. van het AW € 3,- speler
3.1.7. Per speler die zonder (volledig) of met verkeerd borst- en/of rugnummer speelt cf. D.4. van het AW(hieronder ook begrepen het spelen met nummer 0,1,2,3 of > 100)  € 3,- speler
3.1.8. Per speler die geen spelerskaart kan tonen cf. D.2.1. van het AW € 3,- coach
3.1.9. Per speler met een foutief lidnummer € 3,- coach
3.2. Coaches
3.2.1. Geen coach aanwezig, cf. 6.3. van het Reglement Trainers en coaches Rayon Oost € 11,- team
3.2.2. Bij het niet hebben van de juiste bevoegdheid c.q. licentie om een team te coachen, cf. 6.4.3. van het hiervoor genoemde reglement € 11,- team
3.2.3. Het door de coach niet vermelden van zijn licentienummer op het scoreformulier, cf. 5.1. van het hiervoor genoemde reglement € 3,- coach
3.2.4. Het door de coach niet kunnen tonen van zijn licentie, cf. 5.1. en 5.2. van het hiervoor genoemde reglement € 11,- coach
3.3. Scheidsrechters
3.3.1. Het niet (tijdig) indienen van een opgave scheidsrechters voor elke week, ingaande vanaf de dag van in gebreke blijven cf. artikel 4.2 van het Reglement Scheidsrechters Rayon Oost.De opgave scheidsrechters dient uiterlijk 1 september ingediend te zijn bij het Rayon. € 5,- Vereniging

 

3.3.2. Het niet vermelden van de handtekeningen van de scheidsrechters op de opgave scheidsrechters voor elke week, ingaande vanaf de dag van in gebreke blijven cf. artikel 4.2 van het Reglement Scheidsrechters Rayon Oost € 5,- vereniging
3.3.3. Bij de eerste keer niet opkomen bij een aangewezen wedstrijd, per scheidsrechter cf. 4.6.1 en 4.6.2 Reglement Scheidsrechters Rayon Oost € 32,- Scheids/ team
3.3.4. Bij de tweede keer niet opkomen bij een aangewezen wedstrijd, per scheidsrechter als 3.3.3. hiervoor € 64,- Scheids/ team
3.3.5. Bij de derde en daarop volgende keer (keren) niet opkomen bij een aangewezen wedstrijd, per scheidsrechter

 • het betreffende team verliest het recht op het kampioenschap en promotie

Verdere sanctie ingeval van een rayonscheidsrechter: zie artikel 4.6.1. van het hiervoor genoemde reglement

€ 96,-  Scheids/ team 
3.3.6. Bij het niet hebben van de juiste bevoegdheid om een wedstrijd te leiden, cf. 3.2 en 4.2 van het Reglement Scheidsrechters

 • in geval van afdelingswedstrijden (F-diploma)
 • in geval van rayonwedstrijden (E-diploma)

 

Indien de door een vereniging aangewezen rayon-verenigingsscheidsrechters niet zijn opgekomen en de wedstrijd geleid wordt conform artikel 4.6.3.3 van het Reglement Scheidsrechters Rayon Oost van de NBB geldt de boete niet.

€ 5,-

€ 15,-

Vereniging

Vereniging

 

3.3.7. Het door de scheidsrechter niet vermelden van het Verenigings ISS-nummer 4 cijfers) op het wedstrijdformulier (zoals aangegeven in het Scheidsrechtersvademecum Rayon Oost) € 3,- scheids
3.3.8. Bij het niet aanwezig zijn van twee scheidsrechters conform artikel 1.6.a van het Reglement Scheidsrechters, voor een ontbrekende scheidsrechter € 5,- scheids
3.4 Jury
3.4.1. Leden die optreden als jurylid bij een rayonwedstrijd en niet de leeftijd hebben van minimaal 14jaar kunnen worden beboet cf. WR G.3.1., per keer en per lid € 11,- vereniging
3.4.2. Indien blijkt dat de juryleden onvoldoende kennis van zaken hebben wordt de vereniging beboet cf. WR G.3.1. per keer per lid. € 11,-
4. Wedstrijden
4.1. Wedstrijdwijzigingen
4.1.1.1. Het verschuldigde bedrag voor het aanvragen van wedstrijd-wijzigingen, per wijziging, cf. WR E.12.- binnen hetzelfde weekend- in alle overige gevallen

De inning hiervan geschiedt door zorg van de rayonpenningmeester.

€ 9,-

€ 18,-

Team

Team

 

4.1.1.2. Een wedstrijdwijziging die aangevraagd wordt ter opvulling en/of beperking van ingehuurde zaalruimte als gevolg van een terugtrekking van een team van een andere club na uitkomen van het definitief wedstrijdprogramma.
(oude en nieuwe zaalschema meesturen met de wijzigingsaanvraag).
€ 0,-
4.1.2.1 Bij het niet voldoen door de aanvragende club aan de termijnen gesteld in de procedure van wedstrijdwijzigingen wordt de aanvraag (verder) niet in behandeling genomen cf. WR E.12. € 3,- vereniging
4.1.2.2. Het door de tegenstander binnen 1 week niet voldoen aan de termijnen gesteld in de procedure van wedstrijdwijzigingen, per overtreding cf. WR E.12. € 5,- vereniging
4.1.2.3. Het door de tegenstander na meer dan 1 week niet voldoen aan de termijnen, per overtreding cf. WR E.12. € 11,- vereniging
4.2. Niet opkomen team, cf. WR E.10.
4.2.1. Bij de eerste keer niet opkomen van een U14 – t/m seniorenteam

 • 20-0 c.q. 0-20 nederlaag. De wedstrijd kan opnieuw worden vastgesteld.
 • Tevens zal de zaalhuur voor rekening zijn van het niet opgekomen bezoekende team; hiervoor wordt een vast bedrag berekend van Ingeval van niet opkomen van het thuisspelende team dient aan de bezoekende club een reiskostenvergoeding betaald te worden op basis van 3 auto’s en een kilometervergoeding cf. de normen van NBB/rayon per auto; de afstand wordt bepaald op basis van postcode thuishal tot postcode speelhal bezoekende club. Daarnaast worden evt. kosten van scheidsrechters en waarnemers doorberekend aan de in gebreke gebleven club.
 • Deze boete geldt v.w.b. het financiële gedeelte ook ingeval van niet opkomen ad WR A.2.3.
€ 15,- 

€ 34,-

 

Team 

Team

 

4.2.2. Bij de tweede keer niet opkomen van een U14- t/m seniorenteam

 • uitslag van de wedstrijd: idem als bij 4.2.1.
 • voor overige kosten: idem als bij 4.2.1.
€ 30,- Team
4.2.3. Bij de derde keer niet opkomen van een U14- t/m seniorenteam

 • De RWC verplicht zich om bij de betreffende club te informeren naar de redenen van niet opkomen; blijft dit team op verzoek van de club in de competitie dan verliest het recht op promotie en kampioenschap.
 • uitslag van de wedstrijd: idem als bij 4.2.1.
 • voor overige kosten: idem als bij 4.2.1.
€ 60,- Team
4.2.4. Bij de vierde keer niet opkomen van een U14- t/m seniorenteam volgt onherroepelijke terugtrekking van dit team uit de competitie.+ voor overige kosten: idem als bij 4.2.1.
4.2.5.1. Bij de eerste keer niet opkomen van een U12-, U10-, U8-team+ uitslag van de wedstrijd: idem als bij 4.2.1.+ voor overige kosten: idem als bij 4.2.1. € 15,- team
4.2.5.2 Bij de tweede en/of volgende keren niet opkomen van U12-, U10-, U8-team, per keer+ uitslag van de wedstrijd: idem als bij 4.2.1.+ voor overige kosten: idem als bij 4.2.1. € 30,- Team 
4.4. Wedstrijden
4.4.1. Bij het niet beschikbaar hebben van attributen zoals staat omschrevenin de spelregels (bijv. wedstrijdklok, p-bordjes, e.d.), cf. WR D.2.2. € 3,- vereniging
4.4.2. Het zonder toestemming van de RWC spelen in een niet goedgekeurde zaal cf. WR H.1., per wedstrijd, maximaal € 45,- vereniging
4.4.3. Bij een gestaakte wedstrijd moeten zowel de beide scheidsrechters als de aanvoerders van de beide teams een verklaring insturen naar de RWC; het niet insturen van deze verklaring wordt cf. WR E.11.1. beboet met € 11,-

 

Thuis-vereniging
4.4.4. Indien een team verantwoordelijk is gesteld voor het staken van een wedstrijd dat team beboet cf. WR E.11.4. en E.11.5. met maximaal € 68,- team
5. Wedstrijdformulier/Uitslag doorgeven
5.1. Bij gebruik foutief wedstrijdformulier € 3,- vereniging
5.2. Het wedstrijdformulier moet uiterlijk op de woensdag na de wedstrijd bij het rayonbureau binnen zijn. Bij het niet binnen 7 dagen na de genoemde woensdag inzenden van het wedstrijdformulier, per formulierN.B. Indien na 1 week na de uiterste inleverdatum het formulier niet op het rayonbureau is ontvangen, dient het rayonbureau in opdracht van de RWC de club hiervan in kennis te stellen. € 5,- Vereniging

 

5.3. Bij het niet inzenden van het wedstrijdformulier tussen 7 en 14 dagen na de uiterste inleverdatum, per formulier € 11,- Vereniging
5.4. Indien na 14 dagen na de uiterste inleverdatum het wedstrijdformulier alsnog niet op het rayonbureau is ontvangen, wordt beboet per formulier € 23,- Vereniging 
5.5. Bij het opzettelijk te kwader trouw onjuist invullen of herinvullen van het wedstrijdformulier en/of aanbrengen van veranderingen na ondertekening door de scheidsrechters, per formulier maximaal+ ter beoordeling van het rayonbestuur kan bovendien terugneming uit de competitie plaatsvinden van het team waarop dit artikel betrekking heeft € 68,- vereniging
5.6.1. Bij het niet volledig of foutief invullen van het wedstrijdformulier, per formulier € 5,- Vereniging
5.6.2. Indien het formulier niet te verwerken is wordt het formulier geretourneerd. Het evt. nieuw opgestelde formulier moet, gehecht aan het teruggestuurde formulier binnen 3 werkdagen na ontvangst van het teruggestuurde formulier worden opgestuurd naar het rayonbureau. De termijnen genoemd in 5.2. tot en met 5.4. zijn vervolgens van overeenkomstige toepassing.
5.6.3. Bij herhaling krijgt de club een waarschuwing + per formulier € 5,- vereniging
5.6.4. Treedt er na deze waarschuwing geen verbetering op, dan performulier € 7,- vereniging
5.7. Bij het niet of niet tijdig doorgeven van de uitslag in de rayonklassen aan de uitslagendienst conform de richtlijnen:1e keer2e en daarop volgende keren, per overtreding € 5,-

€ 11,-

Vereniging

vereniging

6. Protesten
6.1. Protestgeld; wordt automatisch in rekening gebracht bij de protesterende club. € 23,- team
6.2. Bij het niet of niet tijdig indienen van een verklaring- voor de tegenpartij, cf. WR F.1.4.- voor de scheidsrechters, cf. WR F.1.4.

– voor de jury, cf. WR F.1.4.

€ 7,-€ 7,-

€ 7,-

TegenpartijScheids

jury

6.3. Bij het niet of niet tijdig inzenden van een door het rayonbestuur gevraagde verklaring inzake een eventueel aanhangig te maken klachtzaak bij de TGC van de NBB cf. WR F.7.2.:- voor betrokken club- voor de tegenpartij

– voor de scheidsrechters

– voor de jury

 

€ 11,-

€ 7,-

€ 7,-

€ 7,-

 

Team

Tegenpartij

Scheids

Jury

7. Diversen
7.1. Wanneer de betaling van een opgelegde boete, administratieve heffing en/of andere rekening niet is bijgeschreven voor of op de vermelde uiterste betaaldatum, wordt beboet per rekening en per week van overschrijding van de betaaldatum metWanneer geen uiterste betaaldatum is vermeld, ligt deze datum één maand na dagtekening.  

€ 3,-

 

vereniging

7.2. Bij te weinig frankeren van post wordt deze naar de afzender teruggestuurd.

Gewijzigd d.d. 9 juni 2012