Een D-Fout…..Wat nu?

dfoutEen speler of coach, direct betrokken bij een wedstrijd, kan een diskwalificerende fout (D-fout) toegekend krijgen door de betrokken scheidsrechter.

Een D-fout is een overtreding en hieronder wordt (o.a.) verstaan laakbaar gedrag door een lid voor, tijdens of na, maar in direct verband met een wedstrijd. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Ruw spel
 • Trappende, slaande, schoppende beweging, wegduwen; al dan niet opzettelijk; met of zonder letsel
 • Uiten van dreigementen of aannemen van dreigende houding tegenover tegenstander of scheidsrechter
 • Poging tot toebrengen lichamelijk letsel aan tegenstander of scheidsrechter
 • Belediging scheidsrechter (herhaaldelijk); bedreiging met woorden of gebaren van scheidsrechter
 • Weigeren aanwijzingen van de scheidsrechter op te volgen.

Een D-fout kan zowel aan een speler als aan de coach gegeven worden.

Hieronder volgt een beschrijving van de te volgen procedure bij een D-fout door de verschillende betrokkenen. 

De scheidsrechter geeft een speler of een coach een D-fout.
De scheidsrechter maakt duidelijk aan de speler of coach waarvoor hij een D-fout krijgt.
De scheidsrechter vermeldt dit op het wedstrijdformulier.

Daarna volgt iedere betrokkene de beschreven stappen.

EEN SPELER OF COACH KRIJGT EEN D-FOUT

De speler of coach aan wie de D-fout is toegekend (zowel bij een thuis- als een uitwedstrijd), meldt dit direct, in ieder geval zo snel mogelijk, na de wedstrijd bij de voorzitter van de wedstrijdcommissie (vz WC) ( Wedstrijdsecretaris@Flevomusketiers.nl). De vz WC (bestuurslid) stuurt direct de betreffende speler/coach van FM een mail met toelichting van procedure en vervolg. Hierin staat:

 • dat de speler/coach binnen 3 werkdagen na de wedstrijd een verklaring moet sturen aan de NBB TGC, met afschrift aan de voorzitter van de wedstrijdcommissie,
 • dat de speler/coach voor advies m.b.t. de procedure en zijn verklaring terecht kan bij de voorzitter van de wedstrijdcommissie,
 • dat de boete voor het niet tijdig indienen van de verklaring ad € 57,- (tarief 2012) voor rekening komen van de speler/coach,
 • dat de kosten van de strafzaak ad € 115,- (tarief 2012) voor rekening komen van de speler/coach.

Een voorbeeld van een verklaring is opgenomen in bijlage A.

 1. Een verklaring van de speler of coach die een D-fout heeft ontvangen, dient binnen 3 werkdagen gestuurd te worden aan:  Tgc@Nbb.Basketball.nl

of Tucht- en Geschillencommissie NBB p/a Bondsbureau NBB Postbus 2651 3430 GB Nieuwegein En tevens je verklaring ter kennisgeving sturen aan het bestuur van Flevomusketiers ( Bestuur@Flevomusketiers.nl).

 1. De speler (of coach) en de secretaris van de vereniging ontvangen de uitspraak van de TGC NBB.
  De secretaris stuurt deze aan de vz TC en ter kennisname aan de vz WC, het bestuur en de coach van de speler.
 2. De door de NBB TGC opgelegde straf dient conform de uitspraak uitgevoerd te worden.
 3. De speler(s) en/of coach voldoet (of voldoen gezamenlijk) de in de uitspraak genoemde kosten aan de vereniging.
 4. Na het ontvangen van de uitspraak van de TGC NBB formuleert de vz TC een advies aan het bestuur over eventuele extra maatregelen en legt dit voor aan het bestuur. Denk aan:
 • Excuses aanbieden aan het slachtoffer indien de zaak tucht betreft.
 • Taakstraf (zoals extra vippen/jureren)
 • Extra wedstrijden schorsen
 • Royeren
 1. De speler of coach heeft de mogelijkheid in beroep te gaan tegen het besluit van de NBB TGC. Dit moet binnen 7 werkdagen na ontvangst van de TGC uitspraak gedaan worden. Voorwaarde voor het indienen van een bezwaarschrift is tevens de betaling van een waarborgsom ad € 115,- (tarief 2012).Het beroep dient gestuurd te worden aan:

Commissie van Beroep
p/a Bondsbureau NBB
Postbus 2651
3430 GB Nieuwegein

Voor advies kan de speler of coach altijd contact opnemen met de vz WC.

EEN FLEVOMUSKETIERS SCHEIDSRECHTER GEEFT EEN SPELER EEN D-FOUT

De scheidsrechter geeft een speler een D-fout. De scheidsrechter maakt duidelijk aan de speler waarvoor hij een D-fout krijgt. De scheidsrechter vermeldt dit op het wedstrijdformulier. Daarna dient de scheidsrechter, en zijn collega-scheidsrechter, een verklaring op te stellen en op te sturen aan de TGC NBB. Hierin vermeldt hij:

 • Wedstrijdnummer, datum, thuisspelende ploeg en gastploeg
 • Aan welke speler (naam, lidnummer, vereniging) D-fout is toegekend
 • Het verloop van de wedstrijd
 • De reden voor toekennen van de D-fout

Een voorbeeld van een verklaring vind je in Bijlage B. Voor advies kan de scheidsrechter contact opnemen met de voorzitter Wedstrijdcommissie. De verklaring van de scheidsrechter moet uiterlijk 3 werkdagen na de wedstrijd in bezit zijn van de TGC NBB.
Dit kan per mail of per post:  Tgc@Nbb.Basketball.nl
of:
Tucht- en Geschillencommissie NBB
p/a Bondsbureau NBB
Postbus 2651
3430 GB Nieuwegein

LET OP! NIET TIJDIG INSTUREN VAN DE VERKLARING DOOR DE SCHEIDSRECHTER BETEKENT EEN BOETE VAN € 47,-(TARIEF 2012) DEZE IS VOOR REKENING VAN DE SCHEIDSRECHTER.

Bijlage A: voorbeeld voor een verklaring door de ontvanger van een D-fout (speler of coach)

Binnen 3 werkdagen een verklaring insturen. Stuur je verklaring tevens ter kennisgeving aan het bestuur van Flevomusketiers (Wedstrijdsecretaris@Flevomusketiers.nl & Bestuur@Flevomusketiers.nl).

Mailen aan:  Tgc@Nbb.Basketball.nl

of sturen aan:
Tucht- en Geschillencommissie NBB
p/a Bondsbureau NBB
Postbus 2651
3430 GB Nieuwegein

_____________________________________________________________________________________

 

Lelystad, [ datum ]

 

Beste …,

 

Op [ datum ] heb ik een diskwalificerende fout gekregen. Het betreft de wedstrijd:

wedstrijdnummer

thuisspelende ploeg en gastploeg

datum

 

Graag geef ik mijn versie van het gebeurde.

Beschrijf hier:

 • Het verloop van de wedstrijd
 • Aanleiding volgens de scheidsrechter om je een D-fout te geven
 • Wat er volgens jou is gebeurd
 • Als je nog niet eerder een D-fout hebt gekregen, dit vermelden

 

Met sportieve groet,

 

 

[ naam ]

 

Bijlage B Verklaring Scheidsrechters

 

 

Nederlandse Basketball Bond

Meldingsformulier Tuchtzaak

 

 

 

 

 

 

Beide scheidsrechters dienen elk een rapportage in te vullen, te ondertekenen en te sturen naar:

Tucht- en Geschillen Commissie, Nederlandse Basketball Bond

 

E-mail: Tgc@Nbb.Basketball.nl

Of

Adres: TGC
p/a NBB
Postbus 2651
3430 GB Nieuwegein

Scheidsrechter die tuchtzaak aanhangig maakt Collega scheidsrechter

Naam:

Adres:

Postcode/Plaats:

Telefoon:

Lid van club:

E-mail adres:………………………………………………..… …………………………………………………..

 

Speler/Speelster/Coach* waartegen een tuchtzaak aanhangig gemaakt is:

Naam:

Vereniging: te: (spelers/lid*)nummer:

 

Wedstrijd waarbij de tuchtzaak aanhangig gemaakt werd:

Thuisspelend team Bezoekend team

Plaats waar werd gespeeld Datum: Niveau

 

Reden van de tuchtzaak:

Omschrijving van het incident, alsmede de feiten die bij de beoordeling daarvan van belang kunnen zijn. Bij eventuele handtastelijkheden aangeven waar die plaatsvonden en/of letsel ontstaan is. Bij belediging de bewoording vermelden:

 

 

 

 

 

 

 

 

vervolg reden van de tuchtzaak:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Heeft u de betrokkene van het feit, dat u een tuchtzaak aanhangig maakt in kennis gesteld? ja/nee*

2. Is de betrokkene op enigerlei wijze in kennis gesteld van de reden tot diskwalificatie? ja/nee*

3. Wat was het karakter van de wedstrijd? sportief – onsportief – hard – gemeen*

 

Samenvatting

De aanklacht kan als kort worden samengevat:

 

A. T.o.v. de scheidsrechter(s)

a. leveren van commentaar op de leiding ja/nee* eenmalig/bij herhaling*

b. beledigen van de scheidsrechter(s) ja/nee* eenmalig/bij herhaling*

c. lichamelijk contact met de scheidsrechter ja/nee* eenmalig/bij herhaling*

d. lichamelijk contact met de scheidsrechter met letsel ja/nee* eenmalig/bij herhaling*

e. bedreigen van de scheidsrechter met woord/gebaar* ja/nee* eenmalig/bij herhaling*

 

B. T.o.v. spelers

a. slaan van/naar* tegenstander ja/nee* eenmalig/bij herhaling*

b. slaan van een tegenstander met letsel ja/nee* eenmalig/bij herhaling*

c. schoppen van/naar* een tegenstander ja/nee* eenmalig/bij herhaling*

d. schoppen van een tegenstander met letsel ja/nee* eenmalig/bij herhaling*

e. gevaarlijk spel ja/nee* eenmalig/bij herhaling*

 

C. Algemeen

a. Is betrokkene na de diskwalificatie meteen weggegaan? ja/nee*

b. Is de wedstrijd na de diskwalificatie vervolgd? ja/nee*

c. Was betrokkene al eerder tijdens de wedstrijd gewaarschuwd? ja/nee*

d. waren meerdere personen bij het incident betrokken? ja/nee* hoeveel?

e. Was het onder A en/of B gemelde opzettelijk? ja/nee*

* Omcirkelen wat van toepassing is (meerdere handelingen kunnen omcirkeld worden).

 

Naam en handtekening: Plaats: Datum: